Beef or pork goulash

Beef or pork goulash

Beef or pork goulash

Price negotiable.